Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Medyczna Szkoła Policealna
Województwa Śląskiego
w Sosnowcu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

RCKU 2 logo na stronę

Terapeuta zajęciowy

Kod zawodu: 325907
Cykl Kształcenia: 2 lata
Kwalifikacje: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych. Pełni istotną rolę członka zespołu terapeutycznego wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba rehabilitacji i leczenia, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków
i funkcji organizmu oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej.
Terapeuta zajęciowy wykonując swe zadania przyczynia się do usprawnienia kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, przez co pomaga osobom niepełnosprawnym osiągnąć przynajmniej częściową zdolność do samodzielnego życia.
 
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:
 

 • prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęć warsztatowych, świetlicowych, kulturalno-oświatowych i artystycznych, a także rekreacyjnych i sportowych;
 • wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.
 • współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego (np. stosowanie terapii na zlecenie lekarza, konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii);
 • tworzenie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarskich;
 • nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. sprzętem do samoobsługi, ułatwiającym czynności życia codziennego, oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia.

 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:
 

 • placówkach rehabilitacji;
 • szpitalach, sanatoriach;
 • domach dziennego pobytu;
 • domach pomocy społecznej;
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • klubach seniora;
 • hospicjach;
 • innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Skip to content